Productiehuis Logo
Productiehuis.eu Video oplossingen

Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet be�nvloeden.

Wijzigingen

Productiehuis.eu behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Productiehuis.eu en haar activiteiten. Alhoewel Productiehuis.eu zich maximaal inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Productiehuis.eu niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Productiehuis.eu een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Virussen en computermisdrijven

Productiehuis.eu onderneemt samen met haar Informatica-partners al het mogelijke om zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Productiehuis.eu heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Productiehuis.eu instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen samenwerking tussen Productiehuis.eu en de exploitanten van deze sites.

Indien u een hyperlink vanaf uw eigen website naar deze website wil cre�ren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Niet toegestaan gebruik van de website

De gebruiker van deze website verbindt er zich ondermeer toe:
  • De informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder effici�nt wordt gemaakt;
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals ondermeer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.
Productiehuis.eu behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgelijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Afstand van aansprakelijkheid

De informatie die de website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp van wijzigingen. De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend.

Productiehuis.eu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van - doch niet beperkt tot - verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, informatie of inhoud van de website, virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Productiehuis.eu of ��n van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien u niet kan instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Productiehuis.eu of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerci�le doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van Productiehuis.eu.